مسولیت مردم در مقابل عاشوراازدیدگاه شهیدمطهری

..به طور کلّى عامه مصرف کننده این کالا هستند. اینها اگر این کالا را که غالباً خودشان مى‏دانند کالاى تقلبى است مصرف نکنند، عرضه کننده، آن را عرضه نمى‏کند. عیب قضیه این است که عامه حتى مشوّق هم هستند. از این رو این تحریفات منکراتى است که در بازگویى قیام امام‏حسین(ع) و عزاداریها رسوخ کرده و نهى از منکر واجب است و همه مردم وظیفه دارند با آن مبارزه کنند. وظیفه دیگرى که به عهده مردم است این‏که در انتظارات خود از مجالس عزا تجدید نظرکنند؛ «دیگر این تمایلى است که صاحب مجلس‏ها و مستمعین به گیراندن مجلس دارند، مجلس باید بگیرد و باید کربلا بشود. روضه‏ خوان بیچاره مى‏بیند که اگر بنا بشود هر چه مى‏گوید از آن راستها باشد مجلسش نمى‏گیرد، بعد همین مردم هم دعوتش نمى‏کنند، ناچار یک چیزى هم اضافه مى‏کند، این انتظار را مردم باید از سر خودشان بیرون کنند.»

/ 0 نظر / 51 بازدید